Verksamhetsberättelse 2016

 

Styrelsen för Gröndals Intresseförening lämnar

följande redogörelse för verksamheten  2016

Styrelsen har från val vid föreningens årsmöte den 11 maj haft följande ledamöter:

Lennart Sundin (Ordf), Kjell Johansson (Sekr), Per-Erik Hägerström (Kassör), Göte Boström (vice ordf)

Revisorer; Arne Kriström och Stephen Mwinyipembe.

Styrelsen har under sin verksamhetsperiod haft två  protokollförda möten samt ett flertal informella kontakter för kontenuerlig avcheckning av aktuell information om projektärenden. Årsmötet genomfördes den 11 maj.

 

Aktiviteter under perioden

 

De projekt som föreningen och föreningens styrelsemedlemmar aktiverat sig kring är när stadens byggplaner hotar våra grönområden och avsaknaden av övergripande planering helt i onödan skadar skyddsvärd natur och miljö. Fokuset har gällt det planerade skolbygget vid sjön Trekanten.

Föreningens och dess medlemmar har under 2015 och 2016 upprepat protesterat mot att upphäva strandskyddet vid sjön Trekanten för att bygga en skola där och har tydligt visat myndigheterna att man inte driver igenom dåligt underbyggda projekt i Gröndal utan rejält motstånd.

Många överklaganden om skolbygget vid sjön Trekanten har lämnats till Stockholms stad, Länsstyrelsen, Mark-och miljödomstolen och Mark- och miljööverdomstolen. Stockholms Naturskyddsförening har biträtt via överklagande av detaljplanen och upphävandet av strandskyddet genom en imponerande skrivelse. Denna skrivelse har också sänts vidare till hundratals intressenter via e-post av flera aktivt engagerade invånare och medlemmar i Gröndals Intresseförening.

Länsstyrelsens beslut om skolbygget är också överklagat till Mark- och miljödomstolen av Kjell Johanssons skrivelse "Slå vakt om strandskyddet". Skrivelsen har också postats till de politiska partierna i stadshuset. Sakägare har slutligen överklagat till Mark- och miljööverdomstolen.

Från Intresseföreningen har också uppmärksammade artiklar i Mitti producerats av Kjell Johansson under temat "Fel att offra miljön för skola vid Trekanten". Per-Erik

Hägerström har protesterat till Länsstyrelsen med "Synpunkter kring detaljplanen för

skola vid Trekanten".

Budskapen bygger på Intresseföreningens upprop " Ja till skola, nej till platsen". Arne Kriström har bedrivit aktiva e-postaktioner om politikernas felsteg i skolprojektet.

Slutfasen i skolärendet blev att Mark- och miljööverdomstolen fastslog att strandskyddet gällde. Skolärendet gick till slut ända upp till Högsta domstolen, där Stockholm stad överklagade Mark- och miljööverdomstolens beslut, men fick inte gehör för sitt krav att upphäva beslutet. Skolan kan därmed inte byggas på den tänkta platsen och alla vi som protesterat mot skolbygget och kämpat för strandskyddet gick segrande ur striden.

Förutom fokusen på skolbygget bevakar föreningen också planer för nya byggprojekt i närområdet. Exempelvis är hela Lövholmsprojektet högintressant att följa och bevaka.

Av särskilt intresse är också vad som kan ske i Vinterviken.

Foto: Kjell Johansson

Föreningens ekonomi

 

Ekonomin vilar på medlemsavgifter samt bidrag från intressenter.

 

Medlemmar

 

Föreningen hade den 31 december 126 medlemmar.

 

 

Läs hela verksamhetsberättelsen 2016 inklusive ekonomisk redovisning här