Skola vid Trekanten 

 

Projektbeskrivning "Rädda Trekanten"

 

Bakgrund :  Trekanten har, ända sedan områdesplanen för Liljeholmen offentligjordes 1968, varit föremål för många exploateringsintressen. Detta fick bl.a. till följd att en av Stockholms första aktionsgrupper i miljöfrågor, "Rädda Trekanten", bildades 1969. Ända sedan dess har ett starkt engagemang funnits för att bevara Trekanten med omgivande natur som en viktig, livgivande oas i den tilltagande förtätningen av Stockholmsregionen.

7 mars 2013 antog stadsbyggnadsnämnden beslutet om en startpromemoria för en ny skola vid Trekanten, detaljplanen Dnr 2012-14741.    

 

Vårt ställningstagande Utgångspunkten för intresseföreningens engagemang är att verka för en sund utveckling av Gröndal, där ett ökat behov av bostäder och service i första hand ska tillgodoses utan att värdefulla grönområden tas i anspråk. Vår syn på naturen runt Trekanten är att denna äger ett synnerligen starkt skyddsvärde, såväl ur Gröndals- som Stockholmsperspektivet. Med sitt centrala läge och lättillgänglighet skulle parkområdet lätt kunna beskrivas som ett "södra Stockholms Djurgården", eller varför inte ett "Stockholms Central Park". Vi säger inte nej till skolan, men definitivt nej till den tänkta lokaliseringen av skolan.

Vi anför framförallt följande argument mot planen:

 • Trekanten med sitt centrala läge och kombination av blå och omgivande gröna värden är en given utflyktspunkt för många stockholmare. Det aktuella planområdet uppskattas idag också av åtskilliga besökande närboende och förskole-verksamheter. Strandskyddet tillkom för att bevara allmänhetens friluftsliv. Ingenstans är väl detta så motiverat att tillämpa som här.

 • Planen är ett uttryck för en s.k frimärksplanering, där en slumpmässig punktbebyggelse omöjliggör ett samlat grepp på hela området, och senare  irreparabelt skadar möjligheterna till en väl fungerande sammanhållen helhet.
  Läs mer om föreningen syn på detta och förslag till en mer övergripande plan för Gröndal
  här. 

 • Givet detaljplaneområdets höga naturvärde och status som starkt allmän intresse skulle ett åsidosättande och genomförande av planen innebära att detta inte längre är förenligt med en hållbar utveckling. En avvägning mellan olika allmänna intressen enligt Vision 2030, Översiktsplan Promenadstaden och andra regelverk som leder till att man att man exploaterar skulle också ha en prejudicerande effekt. Om man väljer att exploatera här; när ska man då välja att inte exploatera?  Detta skulle starkt urholka kommande generationer Stockholmares möjligheter att uppleva och tillgodogöra sig det hälsobefrämjande mötet med viktiga naturvärden.    

 • Planområdet har starka ekologiska värden. Dels i sig, dels som anknytande till naturområdet Vinterviken. I Stockholm stads planeringsunderlag "Den gröna promenadstaden" har planområdet beskrivits som "ekologiskt särskilt värdefullt".   

 

Vi säger därför med undertryck nej till detaljplaneförslaget.

 

 

Vårt alternativ : Föreningen säger inte nej till en skola. Men vi menar att andra alternativa lokaliseringar för skolan som bättre skulle hushålla med eftersträvansvärda samhälleliga värden inte är tillräckligt utredda. En motsvarande oförsiktighet med renodlade ekonomiska värden skulle säkerligen inte ens varit i närheten av att ha uppkommit.

I  en egen genomgång kan föreningen påvisa åtskilliga andra alternativ. Föreningen yrkar att minst tre av dessa seriöst prövas och ställs ut på Gröndals bibliotek.  

 

Läs föreningens yttrande till stadsbyggnadskontoret i sin helhet med förslag till alternativa lokaliseringar här   

 

Offentliga yttranden

N

17)

Det omarbetade förslaget och föreningens synpunkter kring detta

 

 

 

Skrivet i pressen

 

 

Engagera dig

 

 

Länkarr

 

    

Lördagen 17 maj 12.00 2014

Gröndals Intresseförening deltar i en manifestation för Stockholms kulturella och grönblå värden på Sergels Torg.

Måndagen 6 jan 2014

Nytt fackeltåg Trekanten

Föreningen återupptar traditionen med fackeltåg runt Trekanten.

Måndagen 18 nov 2013

Sista dag att skicka in synpunkter till stadsbyggnadnämnden

Lördagen 16 nov 15.00 2013

Fackeltåg Trekanten

Samling vid Tullstugan vid vårdcentralen för att protestera mot politikers, planerares och exploatörers planer på att bygga bort en stor del av grönområdet kring Trekanten. Vi säger ja till en skola, men nej platsen för denna.

Please reload

Agenda  Rädda Trekanten

 

PROJEKTBESKRIVNINGAR

 

 1. Vi startar och driver
   
    Plats för projekt
   

 2. Vi stöder

    Plats för projekt
   

 3. Vi säger nej till
   
    Skola vid Trekanten
   

 4. Vi synar
   
   Stadsutveckling Lövholmen
   

Engagera dig