Verksamhetsberättelse 2014

 

Styrelsen för Gröndals Intresseförening lämnar

följande redogörelse för verksamheten under 2014

 

Styrelsen har från val vid föreningens årsmöte den 24 mars haft följande ledamöter:

Lennart Sundin (Ordf), Hans Rosendahl (Sekr), Per-Erik Hägerström (Kassör), Ulla Björk, Göte Boström,

Arne Kriström (v. ordf) och Kjell Johansson.

Revisorer var Lennart Levén och Stephen Mwinyipembe

Styrelsen har under sin verksamhetsperiod haft elva (11) protokollförda möten.

 

Ny uppdaterad informationsfolder är framtagen.

 

Aktiviteter under perioden

 

Här är några projekt där föreningen och föreningens styrelsemedlemmar aktiverat sig kring när stadens byggplaner hotar våra grönområden och avsaknaden av övergripande planering helt i onödan skadar skyddsvärd natur och miljö.

Exempel här är byggplanerna på Bryggvägen, Fågelsången, Lövholmsvägen och skolan vid sjön Trekanten.

Uppropet "Rädda Trekanten". "Ja till skola, nej till platsen".

Efter utställningsskedet har föreningen och många medlemmar protesterat genom skrivelser och andra protestaktioner gentemot myndigheternas planer om att bygga en stor skola på strandskyddat område. Vi underkänner hela detaljplansprocessen där strandskyddet upphävs och att man underlåtit att undersöka alternativa platser.

Föreningen har agerat och stöttat en rad protestaktioner när staden presenterade sina planer att bygga en stor skola i grönområdet vid stranden av sjön Trekanten.

Ett flertal protestskrivelser mot skolbygget har lämnats till myndigheter, politiker och beslutsfattare i nämnder och andra beslutande församlingar. Exempelvis agerade

föreningen genom att på Liljeholmstorget, dela ut protester om skolbygget till bussresenärer på linje 133 och uppvakta valstugorna före valet. Vårt budskap där var att under mottot "Rädda Trekanten" och "Inga parkmarodörer i stadens ledningen, tack" uppmana politikerna att ta sitt ansvar för strandskyddet och att aktionen skulle göra

dem lite ängsliga inför valet.

Föreningens agerade också med protester i tal och via banderoller i "Bevara slussen" föreningens manifestation på Sergelstorg i maj där "Stockholmsupproret" manade till

besinning vid utvecklingen av staden. Föreningen delade också ut protestblad till ledamötena i Stadsbyggnadsnämnden före deras möte i december där beslut skulle fattas om skolan. Vid Gröndal Båtklubbs hamnfest i augusti delades protesblad ut till de talrika besökarna. Dessa aktioner tillsammans med pressträff och artiklar i lokalpressen har uppmärksammats och varit framgångsrika, uppbackat av andra artiklar där skol-

bygget varit omtvistat i lokalmedia. Vid alla utåtriktade aktiviteter har speciellt Kjell Johansson, Arne Kriström och Per-Erik Hägerström från styrelsen agerat föredömligt

aktivt. Per-Erik är dessutom flitig utvecklare av föreningens hemsida. Göte Boström har framgångsrikt fått artiklar införda i lokalmedia om skolan och hanterat flera över-

klaganden till Mark- och miljödomstolarna mot byggplanerna vid Bryggvägen.

 

Foto: Kjell Johansson

Slutet om skolbygget har vi inte sett ännu. Vid stadsbyggnadsnämndens möte i dec bordlades beslut om skolbygget, men fastställdes vid ett nytt möte en månad senare.

Under mars 2015 ska Kommunfullmäktige ta ett beslut, där byggplanen förväntas bli antagen. Då återstår Länsstyrelsens prövning av strandskyddsfrågan efter det att

projektet överklagats av sakägarna. Föreningens följer ärendet.

Upprörda och kamplystna enskilda gröndalsbor har också protesterat genom ett flertal egna skrivelser som lämnats till Stadsbyggnadskontoret.

Föreningens och dess medlemmars upprepade protestaktioner mot att upphäva strandskyddet vid sjön Trekanten för att bygga en skola där har tydligt visat myndigheterna att man inte driver genom dåligt underbyggda projekt i Gröndal utan ett rejält

motstånd. Nu bevakar vi planerna för nya byggprojekt i området. Exempelvis är Lövholmen aktuell sedan Cementa beslutat sig för att flytta sin verksamhet.

Beträffande bygget vid Bryggvägen har föreningens överklagande till Mark- och miljööverdomstolen inte funnit gehör.

 

Föreningens ekonomi

 

Ekonomin vilar på medlemsavgifter samt bidrag från intressenter.

 

Medlemmar

 

Föreningen hade den 31 december 107 medlemmar.

 

 

Läs hela verksamhetsberättelsen 2014 inklusive ekonomisk redovisning här