Föreningens syfte och ändamål. Verksamhetsplan 2021

Föreningens syfte och ändamål

Gröndals Intresseförening har bildats för att främja samverkan  i gemensamma intressen inom stadsdelen Gröndal. Föreningens syfte är att bevaka de utvecklingsplaner som presenteras  av olika myndigheter och organisationer. Därtill ska föreningen formulera sina egna idéer och lyfta egna förslag från boende,  kontaktgrupper och organisationer i området om graden av exploatering och skydd av värdefulla grönområden som bidrar till att ge Gröndal dess allmänt uppskattade och omskrivna särart och charm.

Föreningen ska också verka för att kommunikationer, parkeringar och andra trafikfrågor utvecklas i samklang med eventuella förtätningar av byggnationer i stadsdelen.

Bygg gärna här men Bevara Gröndal Grönt.

Gröndals Intresseförening skall verka för en sund utveckling av stadsdelen i samklang med ökat behov av service inom skola, trafik, parkeringar, ungdomsverksamhet samt barn- och äldreomsorg och låta stadsdelen växa men med stor hänsyn till de bebyggelsevärden och grönska som finns. Vi  boende i  Gröndal kräver att få välja vilka av våra grönområden som är värda att satsa på och låta förtäta bebyggelsen på ett sådant sätt att vi kan bevara våra gröna lungor och respekten för strandskyddet.

Medlemskap, intressenter och samverkande parter

Alla som bor och verkar inom Gröndal kan ansluta sig till Gröndals Intresseförening för att föra fram gemensamma synpunkter när nya utvecklingsplaner och beslut presenteras. Vi välkomnar idrottsföreningar, båtklubbar, skolor, företag, kyrkan, butiker, restauranger, bostads- och hyresgästföreningar, pensionärsföreningar och inte minst  engagerade  boende. De som delar vår uppfattning och värdegrund och vill göra sin röst hörd är välkomna som medlemmar i Gröndals Intresseförening. Intresseföreningen  ska  verka för att  framföra viktiga synpunkter som främjar en sund utveckling i området och också medvetandegöra hur de omfattande byggnationer som planeras i angränsande Lövholmen kommer att påverka Gröndal. Gröndals unika naturtillgångar med grönområden och strandpromenader kommer att bli viktiga som gröna lungor i den planerade urbananpassade stenstaden.

Medlemsavgiften per år: 100 kr

Foto: Bengt Nilsson

Aktiviteter under det kommande året 2021

De projekt föreningen och föreningens styrelsemedlemmar aktiverat sig kring är när stadens byggplaner hotar våra grönområden och när avsaknaden av övergripande planering helt i onödan riskerar att skada skyddsvärd miljö och viktiga natur- och kulturvärden. 

Föreningen ska under året bevaka utvecklingsplaner riktade mot Gröndal och dess närområden. Denna bevakning ska regelbundet uppdateras på föreningens hemsida. 

Det redan inledda planarbetet på Lövholmen fortskrider. Nästa samråd där föreningen kan lämna sina synpunkter förväntas äga rum någon gång sent under 2021 eller 2022. När det gäller Lövholmen har föreningen i ett tidigt samråd framfört synpunkter som också återspeglar det som är i överensstämmelse med föreningen kärnvärden;

att en övergripande balans mellan bostäder, service och infrastruktur,. mellan exploaterande intressen och natur- och kulturvärden upprätthålls.

att områdets kulturvärden och dess kultur- och industrihistoria värnas.

att Trekanten med dess stora rekreationsvärden uppmärksammas och värnas. Trekanten med omgivande naturområden kommer att bli allt viktigare när norra Liljeholmen, inklusive Lövholmen, etableras med ett stort antal nya invånare. 

Föreningen avser att delta i samråd för nya detaljplaner under 2021. Först ut är detaljplanen för del av Liljeholmen 1:1 vid kv. Stubinen vid Liljeholmens centrum. Senare under våren detaljplanen för Bottenstocken 8 vid Gröndalsvägen.

Föreningen avser även att engagera sig i motståndet mot att bredda en cykelväg längs Lövholmsvägen. Breddningen  innebär att del av ett parkområde intill Fågelsångens kolonilottområde kommer att tas i anspråk.

Föreningen ska agera målmedvetet för att bli ett betydande forum för att bevaka och värna utvecklingen av Gröndal med omnejd i enlighet med föreningens stadgar. 

Föreningen ska synas och höras mer och medlemsbasen stärkas via värvningsaktioner.

Läs hela verksamhetsplanen med den ekonomiska planen för 2021 här.

F