top of page

Stadgar

 

§ 1 Föreningsnamn

 

Föreningens namn är Gröndals Intresseförening

 

§ 2 Ändamål och verksamhet

 

Föreningen har till ändamål att verka för att främja samverkan i gemensamma intressen inom stadsdelen Gröndal. Föreningens syfte är at bevaka de utvecklingsplaner som presenteras av olika myndigheter och organisationer. Därtill ska föreningen formulera egna idéer, lyfta fram egna förslag från boende, kontaktgrupper och organisationer i området om graden av exploatering och skydd av de värdefulla grönområden som ger Gröndal dess omskrivna särart och charm.

Gröndals Intresseförening ska verka för en sund utveckling av stadsdelen i samklang med ökat behov av service inom skola, trafik, parkeringar, ungdomsverksamhet samt barn- och äldreomsorg. Låta stadsdelen växa med stor hänsyn till den bebyggelse och grönska som finns. Alla som bor i området ska få sina röster hörda i utvecklingen av Gröndal.

 

§ 3 Föreningens säte

 

Föreningens säte är Stockholm

 

§ 4 Ekonomi

 

Föreningens verksamhet finansieras genom intäkter från medlemsavgifter.

 

§ 5 Medlemmar

 

Alla som bor och verkar inom Gröndal kan ansluta sig till Gröndals Intresseförening. Föreningen välkomnar föreningar, klubbar, företag och andra organisationer och verksamheter inom området och inte minst engagerade

boende.

 

§ 6 Ordinarie föreningsmöte

 

Ordinarie föreningsmöte (årsmöte) ska hållas senast under mars månad. Kallelse till årsmötet tillsammans med föredragningslista som innehåller de ärenden som ska behandlas, ska postas till medlemmarna och läggas

ut på hemsidan, senast två veckor före mötesdagen.

 

§ 7 Ärenden på ordinarie föreningsmöte

 

Vid årsmötet ska, sedan styrelseordföranden öppnat mötet, följande ärenden behandlas:

 • Fråga om mötet utlysts i stadgeenligt ordning

 • Val av mötesordförande samt sekreterare att föra protokoll vid mötet

 • Godkännande av dagordningen

 • Godkännande av röstlängd

 • Val av justeringsmän att tillsammans med mötesordföranden justera protokollet och biträda vid eventuell rösträkning

 • Föredragning av verksamhetsberättelse och ekonomiskt resultat

 • Fastställande av resultat- och balansräkning och disponibla medel

 • Revisionsberättelsen

 • Fastställande av medlemsavgift

 • Verksamhetsplan för kommande verksamhetsåret

 • Val av styrelse

 • Val av revisorer

 • Beslut om arvoden till styrelsen och revisorerna

 • Ärenden från medlemmar, intressenter och samverkande parter som ska behandlas på årsmötet.

 • Övriga ärenden

 • Årsmötet avslutas

 

§ 8 Extra föreningsmöte

 

Extra föreningsmöte kan utlysas av styrelsen:

 • Efter beslut av styrelsen

 • På begäran av medlemmarna

 • På begäran av föreningens revisorer

Kallelse sker på samma sätt som till årsmöte (§ 6), varvid skäl för mötet skall anges.

 

§ 9 Föreningens beslutmässighet

 

Föreningen är beslutsmässig vid varje stadgeenligt utlyst föreningsmöte. Beslut fattas med enkel majoritet av de vid mötet röstberättigade närvarande utom när det gäller:

 • Stadgeändring (enligt § 19)

 • Föreningens upplösande (enligt § 20)

Röstning sker öppet om ej sluten omröstning begärs. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst utom vid val, då lotten avgör.

 

§ 10 Föreningsstyrelsens uppgift

 

Föreningsstyrelsen är föreningens verkställande organ. Mellan föreningsmötena är styrelsen dessutom föreningens beslutande organ. Föreningsstyrelsen ska till årsmötet avge verksamhets- och förvaltningsberättelse för det gångna verksamhetsåret.

 

§ 11 Föreningsstyrelsens sammansättning

 

Föreningsstyrelsen skall vara sammansatt av ledamöter från medlemmar med minst fyra och högst tio ledamöter. Ordföranden väljs vid årsmötet medan styrelsen själva fördelar övriga styrelseposter vid det konstituerande mötet. Styrelseledamötena väljs från årsmöte till årsmöte.

 

Foto: Bengt Nilsson

§ 12 Kallelse till styrelsemöten

 

Föreningsstyrelsen sammanträder på ordförandens kallelse.

 

§ 13 Styrelsens beslutsmässighet

 

Föreningsstyrelsens beslut fattas med enkel majoritet.

 

§ 14 Protokoll vid styrelsemötena

 

Vid styrelsesammanträden skall protokoll föras, vilka justeras av ordföranden och en styrelseledamot senast vid nästkommande sammanträde. Protokoll skall utan onödigt dröjsmål tillställas revisorerna.

 

§ 15 Tecknande av föreningens firma

 

Föreningens firma tecknas av styrelsen. Föreningsstyrelsen utser inom sig vå ledamöter, som var för sig eller i förening tecknar föreningens firma efter beslut vid det konstituerande mötet.

 

§ 16 Föreningens verksamhets- och räkenskapsår

 

Föreningens verksamhetsår och tillika räkenskapsår är

fr o m 1 januari t o m 31 december.

 

§ 17 Förvaltning och revision

 

Styrelsen förvaltar föreningens tillgångar. Räkenskaper skall föras och handlingar ska arkiveras i överensstämmelse med god redovisningssed.

Revisorerna ska granska styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper. Handlingar som av revisor bedöms vara av betydelse för årsrevisionen skall senast en månad före årsmötet finnas tillgängliga för revisor.

Senast två veckor före årsmötets skall revisor avge berättelse med förslag avseende ansvarsfrihet. En revisor väljs för två år.

 

§ 18 Arvoden

 

Arvode till styrelseledamöter och revisor fastställs av årsmötet och gäller för ett verksamhetsår.

 

§ 19 Stadgeändring

 

Ändring av föreningens stadgar kan beslutas med enkel majoritet av de röstberättigade vid två på varandra följande möten – varav ett årsmöte.

Ändring av reglerna för föreningens upplösande dock endast i enlighet med vad som gäller för föreningens upplösande (enl § 20).

 

§ 20 Föreningens upplösande

 

För beslut om föreningens upplösande krävs enkel majoritet av de röstberättigade vid två på varandra följande möten – varav ett årsmöte. Förslag om föreningens upplösande skall tillkännages senast i samband med kallelse till föreningsmöte.

Vid beslut om föreningens upplösande skall tillika bestämmas om hur man skall förfara med föreningens tillgångar.

 

 

Stockholm 2015-03-30

bottom of page