top of page

Gröndal under tidens gång, några axplock

 

Gröndal under tidens gång, några axplock

 

Gröndal är en stadsdel med lång och skiftande historia, som sträcker sig från mitten av 1700-talet och framåt. Från att ha varit en sommarnöjesidyll för välbeställda stockholmare utvecklades stadsdelen under senare delen av 1800-talet till en arbetarstadsdel med många industrier som Ekensbergs Varv, Stockholms Svavelsyrefabrik och Nobels Sprängämnesfabrik av vilka en del lämnat spår i den moderna bebyggelsen. Det senare gäller även byggnader av stort kulturhistorisktvärde.

Även mycket gamla träd vittnar om flydda tider. Gammal och praktfull är den trots sina tusen år! Eken vid Bryggvägen är något av en symbol för Gröndals långa och skiftande historia. Den vildvuxna kåkstad som byggdes upp runt industrierna ersattes huvudsakligen under 1930 - 1940-talen av hus med relativt hög standard. Många med subventionerade hyror, s.k. barnrikehus, "Myrdalskåkar".

På 1940- och 1950-talen genomförde byggmästare Olle Engkvist flera byggprojekt i Gröndal, bl.a. stjärnhusen vid Sjöbjörnsvägen och terrasshusen samt punkthuset vid Gröndalsvägen, som ursprungligen inrymde teater, sedermera biograf . Han hade en osviklig känsla för natur och miljö vilket återspeglas i flera av hans projekt. Ett föredöme för dagens byggherrar! Han bodde i Charlottendal i Gröndal.

Foto: Bengt Nilsson

bottom of page