top of page

Verksamhetsberättelse 2022

 

Styrelsen för Gröndals Intresseförening lämnar

följande redogörelse för verksamheten  2022

Styrelsen har från val vid föreningens årsmöte den 13 juni haft följande ledamöter:

Lennart Sundin (Ordf), Anders Idberg (Vice ordf),Per-Erik Hägerström (Kassör),
Karin
Hagy (sekreterare), Monika Idberg

Revisorer; Arne Kriström och Stephen Mwinyipembe.

Styrelsen har under sin verksamhetsperiod haft sju protokollförda möten samt ett flertal informella kontakter för kontinuerlig avcheckning av aktuell information om projektärenden.

Aktiviteter under perioden

De projekt som föreningen aktiverat sig kring är när stadens byggplaner hotar våra grönområden och när avsaknaden av långsiktig övergripande planering helt i onödan skadar skyddsvärda, natur- och kulturvärden och miljö.

Föreningen har under året bevakat planer för byggprojekt i närområdet. Denna bevakning här regelbundet uppdaterats på föreningens hemsida.

Under 2022 har inga nya samråd genomförts.

Men i lokalmedia och i skrivelser till Exploateringsnämnden har föreningen framfört det uppenbart problematiska med att bredda en redan tillräckligt cykelväg in på ett parkområde längs Lövholmsvägen på bekostnad av de skyddsvärda växter och träd som växer där. Trots protester från såväl intresseföreningen som Trekantens klimatgrupp fälldes 13 träd, bland annat syrener, hägg, lönn, valnötsträd och björkar. E

Ett nytt detaljplanearbete har inletts där en mer omfattande exploatering av ett grönområde mellan Gröndalsvägen och Fregattvägen planeras. Förslaget innebär att ett ca 400 m långt och 100 m brett sammanhängande skogsområde med höga naturvärden (Esbo-klass) kommer att tas i anspråk. Föreningen kommer att rikta kritik mot planen när samråd hålls, troligtvis i början av 2024.

Det redan inledda planarbetet för en ny stadsdel på Lövholmen har fortskridit, men endast internt inom stadens egen förvaltning.

Föreningens ekonomi

Ekonomin vilar på medlemsavgifter samt bidrag från intressenter.

Läs hela verksamhetsberättelsen 2022 inklusive ekonomisk redovisning här

Foto: Kjell Johansson

bottom of page