Verksamhetsberättelse 2020

 

Styrelsen för Gröndals Intresseförening lämnar

följande redogörelse för verksamheten  2020

Styrelsen har från val vid föreningens årsmöte den 28 september haft följande ledamöter:

Lennart Sundin (Ordf), Anders Idberg (Vice ordf),
Per-Erik Hägerström (Kassör)
, Karin Hagy (sekreterare), Monika Idberg

Revisorer; Arne Kriström och Stephen Mwinyipembe.

Styrelsen har under sin verksamhetsperiod haft fyra  protokollförda möten samt ett flertal informella kontakter för kontinuerlig avcheckning av aktuell information om projektärenden.

Aktiviteter under perioden

De projekt som föreningen och föreningens styrelsemedlemmar aktiverat sig kring är när stadens byggplaner hotar våra grönområden och avsaknaden av övergripande planering helt i onödan skadar skyddsvärda natur- och kulturvärden och miljö. 

Föreningen bevakade planer för nya byggprojekt i närområdet. Under 2020 har två nya detaljplanearbeten inletts; detaljplanen för handel och bostäder vid del av Liljeholmen 1:1 och Bottenstocken 8 vid Gröndalsvägen. Samråd beräknas äga rum under första halvåret 2021.
Det framtida Lövholmenprojektet är givetvis högintressant att följa, bevaka och ha synpunkter på. Även då kopplingen till Trekantsparken och upprustningen av denna.

Föreningen har under året ställt sig bakom ett upprop till kommunfullmäktige där BUMS - Barnens rätt i samhället - reagerat på de för snävt tilltagna förskolegårdarna när detaljplanen för Marievik skulle klubbas igenom.

Föreningens ekonomi

Ekonomin vilar på medlemsavgifter samt bidrag från intressenter.

 

Läs hela verksamhetsberättelsen 2020 inklusive ekonomisk redovisning här

Foto: Kjell Johansson