top of page

Stadens utvecklingsplan för Gröndal

Översiktsplanen

Översiktsplanen ger en långsiktig vision för Stockholms utveckling, inklusive dess förorter. I planen finns också generella riktlinjer som beslutades 2018 om hur staden vill utforma Gröndals framtid.

 

Gröndal i översiktsplanen

Gröndals stadsdelscentrum bör stärkas med mer bebyggelse för utökat underlag för befintliga verksamheter och service samt för nyetableringar. I samband med utvecklingen av Lövholmen kan Gröndalsvägen kompletteras med ny blandad bebyggelse och skapa bättre framkomlighet för tvärbanan.

Vinterviken och sjön Trekanten är betydelsefulla områden för rekreation för söderort. 
Vinterviken bör vidareutvecklas som målpunkt genom stärkta stråk samt genom entréer som integrerar parkområdet med Aspudden och Gröndal.

Specifika utbyggnadsstrategier för Lövholmen (omvandling) och Gröndal (komplettering) framgår av stadsutvecklingskartan som är del av översiktsplanen.

Bild3 red.png

Lövholmen; utbyggnadsstrategi

"Stadsutveckling - omvandling med mycket stora stadsutvecklingsmöjligheter".  

Område som föreslås omvandlas till blandad stadsbebyggelse med bostäder, verksamheter, service, gator, parker, kultur och idrottsytor. Att utveckla de gröna kvaliteterna och säkerställa funktioner som skolor och förskolor är en viktig del av stadsutvecklingen. Omvandlingen kan innebära helt eller delvis ändrad markanvändning. 

Detaljplan som prövas i Lövholmen just nu

 

Gröndal; två utbyggnadsstrategier

1 "Stadsutvecklingsområde - komplettering".

Område med blandad stadsbebyggelse där omfattande komplettering föreslås. Området kan kompletteras med bostäder, service, verksamheter, gator, parker, kultur och idrottsytor. Att förstärka de gröna kvaliteterna och säkerställa funktioner som skolor och förskolor, är en viktig del av stadsutvecklingen. Komplettering ska göras med utgångspunkt i kunskap om nuvarande karaktär, kvaliteter och behov. Inom området kan finnas delar där större strukturförändringar föreslås.

2 "Stadsutvecklingsområde där komplettering kan prövas".
(övriga områden som inte är rödmarkerade i kartan ovan)

Områden där komplettering kan prövas inom ramen för befintlig markanvändning och med utgångspunkt i kunskap om nuvarande karaktär, kvaliteter och behov.

Detaljplaner som prövas i Gröndal just nu

 

Projektområden för framtida bebyggelse i Gröndal

I samband med projekt vilka inkluderar eller kan komma att inkludera ny bebyggelse i Gröndal, uppdrog exploateringsnämnden 2022 åt Ekologigruppen att genomföra en naturvärdesinventering. Som utgångspunkt för inventeringen utpekades 11 olika projektområden.

image.png
Bild1 red 2.png

Vid sidan av de projektområden som redan nu prövas i pågående detaljplaneprocesser (områden I, G, A, E), kan övriga projektområden betraktas som idéskisser som kan ge en fingervisning om var nya detaljplaner kan komma att prövas i framtiden.
 

bottom of page